Riskhantering/Risk management

 


Hur klarar ert företag av kriser och hur hanterar ni företagets risker och möjligheter?

 

Lerbo Consulting erbjuder följande utvecklingsinsatser:

 • Rådgivning/coachning av chefer, ledningsgrupper och VD, inom privat och offentlig sektor
 • Införande av systematisk riskhantering och riskanalyser
 • Föreläsningar
 • Utbildning

Vi har ett nära samarbete med andra konsulter, vilket möjliggör skräddarsydda insatser efter behov.

 

Riskhantering är en del av ledningens styrning

Begreppet riskhantering beskriver den process som företag och organisationer kan använda sig av för att systematiskt hantera sina risker. Det kan handla om till exempel finansiella risker som påverkar lönsamhet och ekonomiska resultat samt risker som har att göra med anställdas hälsa och arbetsmiljö.


Arbetet med riskhantering är en kontinuerlig och framåtriktad process i flera steg, där de olika stegen går ut på att:

 

 • Identifiera risker
 • Analysera och värdera resultat
 • Besluta om att acceptera eller åtgärda risken.
  Allvarliga risker ska åtgärdas först
 • Att följa upp och kommunicera riskbedömningen är en del av riskhanteringen och leder till ett lärande, som ligger till grund för nästa steg i riskhanteringsarbetet.

 

Lerbo Consulting har erfarenhet av att arbeta med riskbaserat arbetssätt, inte minst inom ledningssystem där detta krav har ökat med nya ISO standarder. Ett engagerat ledarskap och rätt arbetssätt är helt avgörande även inom detta område.

 

Riskanalys är en möjlighet till förbättringsåtgärder

De allra flesta verksamheter är förenade med olika risker. För att följa med i utvecklingen krävs ett aktivt arbete med riskanalyser. Ett aktuellt exempel är erfarenheter till följd av Coronapandemin. Ett företags övergripande strategi och produktion av varor och tjänster hotas om de saknar kunskap om att hantera risker.

 

Uppföljning och bedömningar av risker
- ett avgörande steg för att utveckla i rätt riktning

Att identifiera risker och få till en riskanalys är starten. Många företag brister i uppföljning av de åtgärder som beslutats i samband med att en riskbedömning arbetats fram.

 

Riskbedömning är en avgörande och viktig kunskap, som omfattar att kunna

 • Bedöma sannolikheten för att händelser ska inträffa
 • Ta ställning till vilka konsekvenser dessa händelser i så fall får

 

Denna kunskap har Lerbo Consulting efter 10 års erfarenhet med revidering av ledningssystem och egen verksamhet.

 

Beredskaps- och krishanteringsplan

Det gäller även att ha en beredskaps- och krishanteringsplan för att kunna hantera ett nödläge. Förutom planen krävs träning, något som är speciellt viktigt för ledningen, som har en central roll i alla krissituationer.

Peter Svensson, grundaren av Lerbo Consulting, har även egen erfarenhet av arbete med riskhantering, både som chef inom privat- och offentlig sektor samt inom försvarsmakten.


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!SAMARBETSPARTNERS